Ögon 1

En fantastisk överlevnadsstrategi


Hållbarhet för oss är mer än något miljö och ekologi mumbojumbosnack. Det är kärnan i The Dream Company. The Dream Company är vårt löfte om en hållbar värld för ALLA. Det betyder att allt vi gör måste vara hållbart för att vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten. Vi behöver se över vårt sätt att leva, konsumera, producera och göra affärer. Det är därför vi ser det som en fantastisk överlevnadsstrategi. Vår strategi är i linje med FN:s globala mål och omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör, på alla nivåer, inom alla områden. När det gäller personal, investeringar, produktion, produktutveckling, leveranskedjor, marknadsföring och försäljning – arbetar vi för hållbarhet.

Målen i vårt fokus

Beviset till dig


En miljöanpassad produktion ger ett bättre utgångsläge inför framtida miljökrav från myndigheterna. Detta är ett ständigt pågående arbete för oss på Scapa då vi strävar efter att ligga i framkant för att både möta och överträffa de krav kunder och lagstiftning sätter. Våra miljömärkningar kan betraktas som en vägledning för arbetet med miljöförbättringar inom verksamheten, ett tydligt bevis på vårt engagemang och hållbarhetsarbete.

Svanen

När en möbel är svanenmärkt vet du att den är kontrollerad gällande miljö och kvalitet. Svanen visar hur företaget minskar utsläpp, resursförbrukning och avfallsbelastning.

Det ställs krav på både den färdiga möbeln och alla ingående komponenter, t.ex höga kemikaliekrav inte bara i den färdiga möbeln utan i hela tillverkningsprocessen.

Svanenmärket klargör vilka miljöbelastningar som är viktigast i möbelns hela livscykel.

Viktiga miljöaspekter:

  • Hållbar produktion av råvaror – förnybara, återvunna och återanvända
  • Att skydda biotoper, som skogar, viktiga för biologisk mångfald och klimat
  • Minska energiförbrukningen och effekter på klimatet (utsläpp)
  • Kemiska krav
  • Hälsoaspekter - inga CMR-ämnen
  • Kvalitet, hållbarhet och lång livslängd


Nyfiken på hur en möbel blir Svanenmärkt?

Svanenmärka en möbel

Processen och ansökan görs för varje produkt

Svanenmarka sve

Olika materialkrav
De miljöbelastningar som är viktigast för respektive material sätter kravbilden, det innebär att det är olika krav för olika material. För tyg så är kemikalieinnehåll och utsläpp i vatten viktiga faktorer, för träbaserade skivor som MDF och plywood så är ursprung och spårbarhet av träråvaran viktig samt energikonsumtion vid tillverkning.

Hela tiden skärpa krav

Kraven uppdateras och skärps kontinuerligt för att skapa hållbar utveckling. En miljöanpassad produktion ger ett bättre utgångsläge
inför framtida miljökrav från myndigheterna. Svanenmärkningen kan betraktas som en vägledning för arbetet med miljöförbättringar inom verksamheten. Svanenmärkningen innehåller inte bara miljökrav utan även kvalitetskrav, eftersom miljö och kvalitet ofta går
hand i hand. Det betyder att en Svanenmärkning också kan ses som en kvalitetsstämpel.

Vad är Svanen?
Svanen är en nordisk miljömärkning vars syfte är att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion av varor. Svanenmärket gör det enkelt för konsumenter och professionella köpare att välja de miljömässigt bästa varorna och tjänsterna.

Sveriges regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.

OEKO-TEX

Beds by Scapa är certifierad enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, produktklass II för bäddmadrasser och vändbara madrasser med och utan fjädersystem.

De flesta av våra möbeltyger som används är OEKO-TEX-certifierade, men alla tyger uppfyller inte kraven för produktklass I och II.

Vad är OEKO-TEX?

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt, enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textilier. En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

Produktklasser
För att gränsvärdena ska vara relevanta för olika typer av produkter finns det fyra olika produktklasser som baserar sig på den certifierade produktens tänkta användningsområde:
Produktklass I – Produkter för barn upp till 3 år
Produktklass II – Produkter som till större delen kommer i direkt hudkontakt
Produktklass III – Produkter som inte alls eller till en mindre del kommer i kontakt med huden
Produktklass IV – Inrednings- och dekorationsmaterial

FSC

I vårt arbete med Svanencertifiering av våra produkter säkrar vi att allt trä och träbaserad råvara kommer från kontrollerat och certifierat skogsbruk.

Scapa Baltic är spårbarhetscertifierade enligt FSC Mix. Det innebär att träråvaran kan spåras från färdig produkt tillbaka genom produktionen till stället där trät växt och avverkats.

Vad är FSC?

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna.

Våra mål är tydliga

Vi vill veta var vi står och vad vi behöver göra för att bidra till en hållbar värld, därför har vi satt Science Based Targets.

Science Based Targets är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet. Scapa har inventerat utsläppen i hela sin värdekedja och därefter validerat sina mål för att få veta hur mycket vi behöver reducera våra utsläpp. Allt för att se till att vi inte överstiger 1,5 graders global uppvärmning.

Scapa förbinder sig via Science Based Targets Initiative till följande mål:

Att minska sina Scope 1 * växthusgasutsläpp med 50 procent fram till 2030 samt att minska Scope 3 ** växthusgasutsläppen med 58 procent fram till 2030 (för båda målen fungerar 2018 som basår). Scapa förbinder sig också att fortsätta köpa 100 procent förnybar el fram till år 2030.

* Scope 1-utsläpp är direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. I Scapas fall är detta fordonsflottan.
** Scope 3-utsläpp är alla indirekta utsläpp (som inte redan ingår i Scope 2) som förekommer i värdekedjan för Scapa, inklusive både uppströms och nedströmsutsläpp.

För dig som vill veta ännu mer om våra mål och hur vi mäter

Vad är Science Based Targets Initiative?

Science Based Target Initiative är ett samarbete mellan ett antal stora aktörer såsom CDP, WRI, WWF, We Mean Business och FNs Global Compact och lanserades 2015 i samband med Parisavtalet. Ett SBT (Science Based Target) är vetenskapligt baserade målsättningar som företag väljer att sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp. De sätts i enlighet med vad som enligt forskning krävs av respektive bransch och verksamhet för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 grads uppvärmning.

För att få sitt SBT godkänt ska hela scope 1 och 2 inkluderas. Är scope 3-utsläppen 40 % eller mer av de totala utsläppen (scope 1, 2 & 3) ska verksamheten också sätta ett scope 3 mål. För att sätta ett scope 3-mål så ska 2/3 eller mer av utsläppen i scope 3 inkluderas.

Vad är Scope 1, 2 och 3?

SBT scope sve


Kristian Rönn, grundare och VD för Normative: "Vi måste inse att klimatförändringar är en lösbar fråga. Vetenskapen säger att för att minska risken från klimatförändringar, måste vi arbeta tillsammans för att stabilisera temperaturökningen till maximalt 1,5 ° C. Vi kan nå detta mål om fler företag tar samma nivå av ansvar och engagemang som Scapa nu har."

Scapa har samarbetat med Normative för att identifiera sina direkta och indirekta utsläpp i hela värdekedjan.