Vad är Globala målen?

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, är en universell uppmaning till handling för att bekämpa fattigdom och ojämlikheter, skydda planeten och ta itu med klimatförändringarna till år 2030. För att nå målen måste vi alla göra vår del: regeringar, den privata sektorn, den offentliga sektorn, civilsamhället och varje individ. Målen för hållbar utveckling är odelbara. De går hand i hand och alla interagerar med varandra. På Scapa har vi valt 6 mål som vårt huvudfokus där vi anser att vi kan göra störst skillnad samtidigt som vi bidrar till att uppnå flera av de andra.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, agendan innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!

E 2018 SDG Poster without UN emblem Letter US

Vi har ett val!


FNs globala mål utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en hållbar värld för alla!

På Scapa ha vi bestämt oss, hållbarhet finns i allt vi gör. Vi har valt att fokusera på de 6 mål där vi kan göra störst skillnad. Vi har mätt vårt klimatavtryck och genom Science based targets har vi satt vetenskapligt baserade mätbara reduktionsmål som vi är dedikerade att nå.

Social

MÅL 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Delmål 3.4 och 3.9

På Scapa förebygger och främjar vi fysisk och psykisk hälsa för alla anställda. Alla medarbetare erbjuds möjlighet till hälsokontroller, förebyggande åtgärder och hjälp med psykisk hälsa och missbruk. Vi erbjuder friskvårdsaktiviteter som träning, rehabilitering och coachning.

Scapa sponsrar en mängd olika sportaktiviteter för barn och ungdomar för att främja god hälsa och välbefinnande. Klubbarna vi sponsrar har program som jobbar med integration, bryta toxiska maskulinitetsnormer och parasport.

Genom vårt arbete med Svanen och Oeko-tex ser vi till att minimera mängden farliga kemikalier till ett minimum i land, vatten och luft.


MÅL 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Delmål 7.1, 7.2 och 7.3
Alla Scapas anläggningar drivs med 100 % fossilfri el. Anläggningen i Sverige drivs med 100 % fossilfri fjärrvärme. Anläggningarna i Litauen kommer att anslutas till fossilfri fjärrvärme under 2022.

År 2025 ska alla anläggningar drivas på 100 % fossilfri energi.

Vi undersöker möjligheten för solpaneler på alla anläggningar och planerar att investera i nya solpaneler vartannat år.

Scapas bilflotta ska drivas på minst 50 % förnybart bränsle från 2021 och nya bilar ska helst vara elektriska.

Senast 2025 ska minst 25 % av bränslet som används för transporter från Scapa till kunder vara förnybart bränsle.

Svanenmärket är ett verktyg som hjälper oss att minska den totala energiförbrukningen och mindre användning av fossila bränslen och främjar lokalt producerad energi i produkter och tjänster. I produktionssystem med hög energiförbrukning säkerställer Svanenmärket energieffektivitet i både produktions- och användningsstadiet.


Economic

MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Delmål 8.2, 8.5, 8.7 och 8.8

Scapa följer nationell lagstiftning om arbetsrättigheter och arbetar proaktivt för att främja säkra och säkra arbetsmiljöer för alla arbetstagare inklusive migrerande arbetstagare.

Scapa följer nationell lagstiftning och främjar anständigt arbete för alla kvinnor och män, inklusive för ungdomar och personer med funktionsnedsättning, och lika lön för arbete av lika värde.

Scapa stödjer Global Compact och samarbetar endast med intressenter som stöder Scapas uppförandekod.


MÅL 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Delmål 9.2, 9.4 och 9.5
Hållbarhet är vår högsta prioritet vid alla förbättringar, förändringar och investeringar i vår produktion och lokaler. Vi ska alltid undersöka hur vi kan bli mer resurseffektiva och använda mer
miljövänlig teknik och processer.

Genom samarbeten och partnerskap med leverantörer och universiteten i Sverige bidrar vi till att främja innovation. På Scapa är vi modiga, vi provar nya lösningar och tänker utanför normen.


MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Delmål 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 och 12.8

Scapa strävar efter att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion. Detta säkerställer hållbar produktion samt kontroll över värdekedjan – och ger slutanvändaren hållbara produkter. En stor del av detta arbete görs genom att certifiera våra produkter med Svanen.

Svanen ställer krav på hållbar användning av naturresurser, ökad användning av förnybara resurser och effektiv användning av råvaror, energi och vatten i tillverkningsprocesser. De stränga kemikaliekraven säkerställer att kemikalier i alla skeden av livscykeln hanteras på ett sätt som gör minsta möjliga påverkan på miljön. På det sättet är Svanen ett starkt instrument för att fasa ut hälso- och miljöfarliga ämnen i produkter och tillverkning. Detta hjälper till att förhindra att både användare och fabriksarbetare utsätts för skadliga kemikalier – och att minska
förorening av luft, vatten och mark.

Senast 2025 ska minst 50 % av Scapas produkter uppfylla kraven för Svanen. 100 % av träet som används i våra produkter ska vara FSC-märkt och 75 % av våra tyger ska vara OEKO-TEX Standard 100 produktklass I.

Senast 2023 ska alla nyutvecklade produkter ha ett lägre CO2-avtryck än tidigare lika produkter.

Scapa ska undersöka och utveckla cirkulära affärsmodeller med partners, kunder och leverantörer.

På Scapa arbetar vi med att minska avfallet genom att utveckla ny förpackningslösning i förnyelsebart material och minskad volym.

Scapa planerar att börja hållbarhetsrapportera från och med 2023 för verksamhetsåret 2022.

Environmental

MÅL 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Delmål 13.3
Scapa vidtar åtgärder mot klimatförändringen genom att förbinda sig till våra Science Based Targets i scope 1, 2 och 3. För att uppfylla målen behöver vi nära samarbeten med leverantörer och kunder. Det är så vi sprider kunskap om klimatfrågan och vi vet att vi tillsammans når längre!

Vill du få inspiration från andra?

När vi är många blir vi starka och tillsammans når vi längre. Vi på Scapa vill inspirera dig till hållbara val i ditt liv och din vardag, så väl som privatperson och som företag. Här kan du hitta mer inspiration från anda människor, företag och organisationer. Låt oss skapa en hållbar framtid för ALLA!
- The Dream Company

Klicka på cirkeln för inspiration.